‘It’s time we talked about it’ campaign

Our ‘It’s time we talked about it’ campaign is designed to help parents, carers and professionals working with children and families to protect children from sexual abuse and exploitation.

The campaign aims to spread awareness that sexual abuse can happen to any child. But perpetrators take advantage of the fact that sexual abuse is a taboo subject to abuse children and to silence them. Therefore, by being more aware that sexual abuse can and does happen, everyone in the community can help to keep children safe.

Child protection information and resources

Our leaflets with information on how to spot the signs of abuse, and advice on how to respond, can be downloaded below. You can also find information on how to make a family safety plan, as well as our public awareness posters, available in Welsh and English.

Additionally, you can visit our sister website, Parents Protect, for lots of information about protecting children and more resources.

Follow us on social media

You can follow us on twitter and find us on Facebook.

Help spread the message

We’d also be delighted if you felt able to spread the message. For instance, if you have a newsletter, intranet or website you would like to include information in, please feel free to use what is available and signpost to our resources.

Email us to get a ‘It’s time we talked about it’ partner pack 

Together we can prevent child sexual abuse.

Help and advice

Stop It Now! Wales offers help and advice to any adult with concerns about child sexual abuse.

Our confidential helpline takes thousands of calls a year from people concerned about child sexual abuse and its prevention. Including people worried about their own thoughts and behaviour, people worried about another adult’s behaviour, and adults worried about the behaviour of a child or young person. We also provide advice to parents, carers and other protective adults who want to do the best they can to protect their children from sexual abuse.

If you’re not ready to speak to someone then you can use our live chat or secure messaging system.

If you have any concerns about a child sexual abuse prevention, you can call the confidential Stop It Now! helpline (0808 1000 900) to discuss the issue. But if a child is in immediate danger you should call the police on 999.

 

Resources

Child sexual abuse prevention leaflet

Download the English child sexual abuse prevention leaflet (pdf)

Download the Welsh child sexual abuse prevention leaflet (pdf)

Family safety plan

Create a family safety plan to help keep children safe.


Download the English family safety plan (pdf)

Download the Welsh family safety plan (pdf)

Public awareness posters

Download the English public awareness posters  (pdf)

Download the Welsh public awareness posters (pdf)

Social media images

Download the English social media campaign square images (pdf)

Download the English social media campaign landscape images (pdf)


Mae ein hymgyrch – Atal Cam-drin Plant yn Rhywiol – Popeth rydym angen ei wybod– ar fynd ledled Cymru.

Fe’i cynlluniwyd ar gyfer sicrhau for rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant a theuluoedd yn y lle gorau i atal plant rhag camdriniaeth rywiol ac ecsploetiaeth.

Efallai eich bod wedi gweld ein hymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol, wedi clywed amdani ar y cyfryngau neu gan weithiwr proffesiynol.

Mae’r ymgyrch yn anelu at ledaenu ymwybyddiaeth y gall camdriniaeth ddigwydd i unrhyw blentyn.  Ond gall cyflawnwr fanteisio ar y ffaith bod cam-drin rhywiol yn bwnc tabŵ er mwyn cam-drin plant ac i’w tawelu.  Felly, drwy fod yn ymwybodol y gall camdriniaeth rywiol ddigwydd a’i fod yn digwydd, gall pawb yn y gymuned helpu i gadw plant yn ddiogel.

Gwybodaeth Diogelu Plant ac adnoddau

Gellir lawrlwytho ein taflenni gyda gwybodaeth ar sut i adnabod arwyddion o gamdriniaeth a chyngor ar sut i ymateb isod.  Gallwch hefyd gael gwybodaeth sut i wneud Cynllun Diogelu Teulu ynghyd a’n posteri ymwybyddiaeth gyhoeddus. Mae’r ddau ar gael yn y Gymraeg a Saesneg.

Gallwch hefyd ymweld â’n chwaer wefan, Parents Protect, am nifer o wybodaeth ynglŷn ag amddiffyn plant ac adnoddau ychwanegol.

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Dilynwch ni ar Twitter ac ar Facebook.

Helpwch i ledaenu’r neges

Byddem yn ddiolchgar pe baech yn gallu ein helpu i ledaenu’r neges.  Os oes gennych newyddlen, mewnrwyd neu wefan ac yn dymuno cynnwys ein gwybodaeth, mae croeso i chi defnyddio beth sydd ar gael a chreu arwyddbost i’n hadnoddau.

Gallwch hefyd gysylltu â ni trwy e-bost a gallwn ddarparu Pecyn Partneriaeth i chi sy’n cynnwys mwy o wybodaeth.

Gyda’n gilydd gallwn atal cam-drin plant yn rhywiol.

Help a Chyngor

Mae Stop it now! Cymru yn cynnig help a chyngor i unrhyw oedolyn sydd â phryderon am gam-drin plant yn rhywiol.

Mae ein Llinell Gymorth gyfrinachol yn derbyn miloedd o alwadau yn ystod y flwyddyn gan bobl sydd â phryderon bod camdriniaeth wedi neu yn cymryd lle.  Mae hyn yn cynnwys pobl yn poeni am eu hymddygiad a’u meddyliau eu hunain, pobl yn poeni am ymddygiad oedolyn arall ac oedolion yn poeni am ymddygiad plentyn neu berson ifanc.  Rydym hefyd yn cynnig cyngor i rieni, gofalwyr ac oedolion amddiffynnol eraill sydd eisiau gwneud eu gorau i amddiffyn eu plant rhag cam-drin rhywiol.

Mae ein cysylltyddion hyfforddedig hefyd yn helpu gweithwyr proffesiynol sy’n chwilio am gyngor ynghyd a rhai sydd wedi profi camdriniaeth ac eisiau siarad am bethau.

Cysylltwch â ni am wybodaeth neu gyngor pellach.

Os oes gennych unrhyw bryderon ynglŷn ag atal cam-drin plant yn rhywiol, dylech siarad â rhywun.  Gallwch ffonio’r llinell gymorth gyfrinachol Stop It Now! (0808 1000 900) er mwyn trafod unrhyw faterion.  Ond os yw’r plentyn mewn perygl uniongyrchol dylech ffonio’r heddlu ar 999.

Neges Gyfrinachol: Gallwch hefyd anfon neges at linell gymorth Stop it Now! drwy ddefnyddio ein gwasanaeth neges diogel. Ni all ein gwasanaeth neges gynnig ymateb uniongyrchol oherwydd y galw uchel am y gwasanaeth.  Anelwn i ymateb i negeseuon o fewn 5-7 diwrnod gwaith.  Dylech ffonio’r Llinell Gymorth os yw eich ymholiad yn un brys.

Delweddau cyfryngau cymdeithasol

Dadlwythwch pdf o holl ddelweddau cyfryngau cymdeithasol Cymru (sgwâr)

Dadlwythwch pdf o holl ddelweddau cyfryngau cymdeithasol Cymru (tirwedd)

Back to top