‘What we all need to know’ campaign

Thank you so much for visiting our campaign page. Here you will find key child protection information, downloadable resources and details about our child sexual abuse prevention – what we all need to know – campaign currently running across Wales. For further information, don’t hesitate to get in touch with our confidential helpline on 0808 1000 900.

It’s designed to ensure parents, carers and professionals working with children and families are as best placed as they can be to protect children from sexual abuse and exploitation.

You may have seen our campaign on social media, heard about it in the media or from a professional, or you may have attended one of our awareness sessions.

Along with raising awareness of child sexual abuse, including where the risks lie, it aims to help adults:

  • recognise the signs of child sexual abuse in children including verbal and non-verbal indicators
  • recognise the warning signs an adult who has harmful intentions may display
  • take preventative measures and report concerns before a disclosure is made, acknowledging that most children do not disclose abuse
  • respond effectively and appropriately when a disclosure is made, including reporting to the relevant authorities
  • develop and implement family safety plans.

Resources

Our two information booklets – one for parents, carers and others with a responsibility for children’s safety, and one for professionals who work with children and families – can be downloaded below. You can also download our Family Safety Plan. Each are available in Welsh and English.

You can also visit our sister website: Parents Protect for lots of information about protecting children and additional resources.

Follow us on social media

You can follow us on Twitter and you can find us on Facebook.

Help spread the message

We’d be delighted if you felt able to spread the message. If you have a newsletter, intranet or website you would like to include information in, please feel free to use what is available and signpost to our resources.

You can also contact us on wales@stopitnow.org.uk and we can provide a partner pack with more information.

Help and advice

Stop It Now! Wales offers help and advice to any adult with concerns about child sexual abuse.

Our confidential helpline takes thousands of calls a year from people concerned that abuse has or is taking place. This includes people worried about their own thoughts and behaviour, people worried about another adult’s behaviour, and adults worried about the behaviour of a child or young person. We also provide advice to parents, carers and other protective adults who want to do the best they can to protect their children from sexual abuse.Our trained operators also help professionals looking for advice and survivors of abuse who have things they want to talk through.

Please contact us for further information or advice.

Confidential helpline: 0808 1000 900

Confidential messaging: You can also message the Stop It Now! helpline using our secure messaging service by clicking here. Our messaging service is not able to offer an immediate response due to high demand. We aim to respond to messages within 5-7 working days. If your enquiry is urgent please call the confidential helpline.


Preventing child sexual abuse – what we all need to know – for parents/carers

This booklet is for parents, carers and others with a responsibility for children’s safety.

Download booklet – ENGLISH 
Download booklet – WELSH


Preventing child sexual abuse – what we all need to know for professionals
This booklet is for all those who work with children and families.

Download booklet – ENGLISH 
Download booklet – WELSHFamily safety plan
Create a family safety plan to keep children safe.

Download safety plan – ENGLISH
Download safety plan – WELSH


ATAL CAM-DRIN PLANT YN RHYWIOL – POPETH  YDYM ANGEN EI WYBOD

Mae ein hymgyrch – Atal Cam-drin Plant yn Rhywiol – Popeth rydym angen ei wybod– ar fynd ledled Cymru.

Fe’i cynlluniwyd ar gyfer sicrhau for rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant a theuluoedd yn y lle gorau i atal plant rhag camdriniaeth rywiol ac ecsploetiaeth.

Efallai eich bod wedi gweld ein hymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol, wedi clywed amdani ar y cyfryngau neu gan weithiwr proffesiynol, neu wedi mynychu un o’n sesiynau ymwybyddiaeth.

Ynghyd a chodi ymwybyddiaeth o gamdriniaeth a ble mae’r risg, ei nod yw helpu oedolion i:

  • adnabod yr arwyddion o gam-drin rhywiol mewn plant yn cynnwys dangosyddion geiriol a di-eiriol
  • adnabod arwyddion sy’n amlygu eu hunain mewn oedolyn sydd gyda’r bwriad o niweidio plentyn
  • cymryd camau ataliol a chofnodi pryderon cyn i ddatgeliad gael ei wneud, gan gydnabod nad yw’r rhan fwyaf o blant yn datgan cam-drin
  • ymateb yn effeithiol ac yn addas pan wneir datgeliad, gan gynnwys adrodd i’r awdurdodau priodol
  • datblygu a gweithredu cynlluniau diogelwch teuluoedd.

DILYNWCH NI AR Y CYFRYNGAU CYMDEITHASOL

Dilynwch ni ar Twitter @StopitNowWales ac ar Facebook: <https://www.facebook.com/stopitnowukandireland>.

HELPWCH I LEDAENU’R NEGES

Byddem yn ddiolchgar pe baech yn gallu ein helpu i ledaenu’r neges.  Os oes gennych newyddlen, mewnrwyd neu wefan ac yn dymuno cynnwys ein gwybodaeth, mae croeso i chi defnyddio beth sydd ar gael a chreu arwyddbost i’n hadnoddau.

Gallwch hefyd gysylltu â ni ar wales@stopitnow.org.uk a gallwn ddarparu Pecyn Partneriaeth i chi sy’n cynnwys mwy o wybodaeth.

HELP A CHYNGOR

Mae Stop it now! Cymru yn cynnig help a chyngor i unrhyw oedolyn sydd â phryderon am gam-drin plant yn rhywiol.

Mae ein Llinell Gymorth gyfrinachol yn cael miloedd o alwadau yn ystod y flwyddyn gan bobl sydd â phryderon bod camdriniaeth wedi neu yn cymryd lle.  Mae hyn yn cynnwys pobl yn poeni am eu hymddygiad a’u meddyliau eu hunain, pobl yn poeni am ymddygiad oedolyn arall ac oedolion yn poeni am ymddygiad plentyn neu berson ifanc.  Rydym hefyd yn cynnig cyngor i rieni, gofalwyr ac oedolion amddiffynnol eraill sydd eisiau gwneud eu gorau i amddiffyn eu plant rhag cam-drin rhywiol.

Mae ein cysylltyddion hyfforddedig hefyd yn helpu gweithwyr proffesiynol sy’n chwilio am gyngor ynghyd a rhai sydd wedi profi camdriniaeth ac eisiau siarad am bethau.

Cysylltwch â ni am wybodaeth neu gyngor pellach.

Llinell Gymorth Gyfrinachol: 0808 1000 900

Neges Gyfrinachol: Gallwch hefyd anfon neges at linell gymorth Stop it Now! drwy ddefnyddio ein gwasanaeth neges diogel a thrwy glicio  yma. Ni all ein gwasanaeth neges gynnig ymateb uniongyrchol oherwydd y galw uchel am y gwasanaeth. Anelwn i ymateb i negeseuon o fewn 5-7 diwrnod gwaith. Dylech ffonio’r Llinell Gymorth os yw eich ymholiad yn un brys.

Back to top
Close

Can you help us improve the effectiveness of this website?


To keep this website and its self-help resources as effective as possible for its users, we would very much appreciate you taking a short survey. The survey is completely confidential and you will not need to provide any identifying details. It should take about ten minutes to complete.


To take the survey, please click here.


Thank you.