‘What we all need to know’ campaign

In 2019 our ‘What we all need to know’ child sexual abuse prevention campaign provided key child protection information, resources and advice to families and professionals across Wales.

The campaign helped parents, carers and professionals working with children and families to protect children from sexual abuse and exploitation. As well as raising awareness of child sexual abuse, it aimed to help adults:

  • recognise the signs of child sexual abuse in children, including verbal and non-verbal indicators
  • recognise the warning signs an adult who has harmful intentions may display
  • take preventative steps and report concerns before a disclosure is made, acknowledging that most children do not disclose abuse
  • respond effectively and appropriately when a disclosure is made, including reporting it
  • develop and implement family safety plans

Resources

We’ve also created two information booklets, one for parents/carers, and one for professionals who work with children and families.

You can also visit our Parents Protect website for lots of information about protecting children and more resources.

Preventing child sexual abuse: What we all need to know for parents and carers

Download the English parents and carers child sexual abuse prevention booklet (pdf)
Download the Welsh parents and carers child sexual abuse prevention booklet (pdf)


Preventing child sexual abuse: What we all need to know for professionals

This booklet is for anyone working with children or families.

Download the English professionals child sexual abuse prevention booklet (pdf)
Download the Welsh professionals child sexual abuse prevention booklet (pdf)


Family safety plan

Download the English family safety plan leaflet (pdf)
Download the Welsh family safety plan leaflet (pdf)


Atal cam-drin plant yn rhywiol – popeth ydym angen ei wybod

Mae ein hymgyrch – Atal Cam-drin Plant yn Rhywiol – Popeth rydym angen ei wybod– ar fynd ledled Cymru.

Fe’i cynlluniwyd ar gyfer sicrhau for rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant a theuluoedd yn y lle gorau i atal plant rhag camdriniaeth rywiol ac ecsploetiaeth.

Efallai eich bod wedi gweld ein hymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol, wedi clywed amdani ar y cyfryngau neu gan weithiwr proffesiynol, neu wedi mynychu un o’n sesiynau ymwybyddiaeth.

Ynghyd a chodi ymwybyddiaeth o gamdriniaeth a ble mae’r risg, ei nod yw helpu oedolion i:

  • adnabod yr arwyddion o gam-drin rhywiol mewn plant yn cynnwys dangosyddion geiriol a di-eiriol
  • adnabod arwyddion sy’n amlygu eu hunain mewn oedolyn sydd gyda’r bwriad o niweidio plentyn
  • cymryd camau ataliol a chofnodi pryderon cyn i ddatgeliad gael ei wneud, gan gydnabod nad yw’r rhan fwyaf o blant yn datgan cam-drin
  • ymateb yn effeithiol ac yn addas pan wneir datgeliad, gan gynnwys adrodd i’r awdurdodau priodol
  • datblygu a gweithredu cynlluniau diogelwch teuluoedd.

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Dilynwch ni ar Twitter ac ar Facebook.

Helpwch i ledaenu’r neges

Byddem yn ddiolchgar pe baech yn gallu ein helpu i ledaenu’r neges.  Os oes gennych newyddlen, mewnrwyd neu wefan ac yn dymuno cynnwys ein gwybodaeth, mae croeso i chi defnyddio beth sydd ar gael a chreu arwyddbost i’n hadnoddau.

Gallwch hefyd gysylltu â ni ar wales@stopitnow.org.uk a gallwn ddarparu Pecyn Partneriaeth i chi sy’n cynnwys mwy o wybodaeth.

Help a chyngor

Mae Stop it now! Cymru yn cynnig help a chyngor i unrhyw oedolyn sydd â phryderon am gam-drin plant yn rhywiol.

Mae ein Llinell Gymorth gyfrinachol yn cael miloedd o alwadau yn ystod y flwyddyn gan bobl sydd â phryderon bod camdriniaeth wedi neu yn cymryd lle.  Mae hyn yn cynnwys pobl yn poeni am eu hymddygiad a’u meddyliau eu hunain, pobl yn poeni am ymddygiad oedolyn arall ac oedolion yn poeni am ymddygiad plentyn neu berson ifanc.  Rydym hefyd yn cynnig cyngor i rieni, gofalwyr ac oedolion amddiffynnol eraill sydd eisiau gwneud eu gorau i amddiffyn eu plant rhag cam-drin rhywiol.

Mae ein cysylltyddion hyfforddedig hefyd yn helpu gweithwyr proffesiynol sy’n chwilio am gyngor ynghyd a rhai sydd wedi profi camdriniaeth ac eisiau siarad am bethau.

Cysylltwch â ni am wybodaeth neu gyngor pellach.

Back to top